FELLOWS

Abellera III, Jose Modesto

Metro Manila

PGH

Aison, Dexter

Metro Manila

PCMC

Alegarbes, Russel

Metro Manila

PGH

Almonte, Josefina

Metro Manila

PGH

Aquino, Ma. Luisa

Metro Manila

UST

Baltazar, Wilma

Metro Manila

PGH

© 2020 by Philippine Society of Pediatric Surgeons

PHILIPPINE SOCIETY OF
PEDIATRIC SURGEONS